Keresés

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (Továbbiakban: ÁSZF) az

ORINK Hungary Kft (Továbbiakban: Szolgáltató)
Székhelye: 1151 Budapest, Károlyi Sándor út 160.
Fióktelepe: 1151 Budapest, Károlyi Sándor út 160.
Képviselője: Konarik Zoltán ügyvezető
Elektronikus levelezési címe: 
orink@orinkhungary.hu
Internet oldalának címe: www.orinkhungary.hu
Cégjegyzékszáma: 01-09-396481
Adószáma: 22696715-2-42

 

és Szolgáltató által nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat igényébe vevő ügyfél (továbbiakban: Viszonteladó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza

Szolgáltató elektronikus felületen vagy bármely módon történő kereskedelme a jelen ÁSZF alapján történnek. Az ÁSZF Szolgáltató által forgalmazott termékek értékesítésének tárgyában kötött minden szóbeli és írásbeli szerződésnek automatikusan, tartalmi elemévé válik, amennyiben a felek másképpen nem rendelkeznek. Ebben az esetben az érintett együttműködés illetve ügymenet, egyedi megállapodásban nem szabályozott kérdéseiben, jelen ÁSZF vonatkozó pontjainak érvényessége továbbra is fennáll.

• Vevőkör
- Szolgáltató kizárólag a portfóliójában található termékek kereskedelmével foglakozó gazdasági társaságokat illetve egyéni vállalkozókat / továbbiakban: Viszonteladó / szolgál ki. A feltételnek megfelelést társasági szerződéssel / cégkivonattal szükséges igazolni. Viszonteladó hozzájárul ahhoz, hogy mint igazolt viszonteladó partnert Szolgáltató viszonteladói adatbázisában rögzítse.

 

• Regisztráció
- Regisztrációra a http://www.orinkhungary.hu internetes oldalának „Regisztráció” menü pontja alatt található adatlap kitöltésével, valamint személyesen a vevőszolgálatunkon kerülhet sor. A regisztráció és az adatlap kitöltése önkéntes, viszont annak tartalmáért a Viszonteladó felel, ide vonatkoztatva a szigorú számadású nyomtatványok átvételéhez szükséges adatokat.
- Szolgáltatót Viszonteladó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Viszonteladó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Minden esetben szükséges a Viszonteladó elektronikus regisztrációja Szolgáltató internetes felületén (www.orinkhungary.hu). Viszonteladó kijelenti, hogy a regisztrációval jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja és a regisztráció során saját valós adatait adja meg.

• A szerződés hatálya
- Az ÁSZF határozatlan időre jön létre.
- Viszonteladó a szerződéskötés során korábban rögzített adatai változásáról 5 munkanapon belül köteles Szolgáltatót értesíteni. A határidő elmulasztása, vagy téves adatok közlése esetén az ebből eredő hibákért a Viszonteladó felel.

 

• Ajánlat, megrendelés, teljesítés
- A Viszonteladó a megrendeléseket 200.000 Ft + Áfa rendelési érték felett csak írásban, ez alatt telefonon, faxon, e-mail-ben, vagy elektronikus úton a www.orinkhungary.hu internetes felületen keresztül adhatja le.
- A Szolgáltató a rendelések megerősítését, és a rendelésekkel-, szállítással kapcsolatos tájékoztatásokat - a viszonteladói megrendelés módjától függően - szintén írásban küldi el a Viszonteladó részére. Szolgáltató vállalja, hogy Viszonteladó által megrendelt termékek rendelkezésre állását Viszonteladónak visszaigazolja, és a visszaigazolt terméket a visszaigazolástól számított legfeljebb 72 (hetvenkettő) órán át fenntartja Viszonteladó részére
- A megrendelt terméket a Viszonteladó átveheti a Szolgáltató telephelyén vagy kérheti azok kiszállítását, melynek költsége a Viszonteladót terheli. Nettó 40.000 Ft feletti megrendelés esetén a viszonteladó által megjelölt magyarországi címre történő kiszállítás ingyenes.
- Szolgáltató az általa forgalmazott termékek árait elérhetővé teszi saját, regisztrációhoz kötött internetes felületén.
- Szolgáltató egyéni elbírálás alapján árkedvezményt adhat Viszonteladó részére, amely mértéke változó, és függ a Viszonteladó forgalmi vállalásától.

Fizetési lehetőségek

Webáruházunkban az alábbi módon fizethet:

- Bankkártyás fizetéssel

- Átutalással (a kondíciós megállapodás szerint)

 

4. Árak

4.1. A Szolgáltató az általa forgalmazott termékeket és az viszonteladói árakat rendszeresen közzéteszi árlistáiban, egyéb kiadványaiban. Ezek az árak tájékoztató jellegűek, a szerződéses ár a rendelés visszaigazolásában szereplő illetve a vásárlás előtt visszaigazolt ár. Az árak, kondíciók kezelése a Titoktartási kötelezettség pont szerint.
4.2. A Szolgáltató fenntartja a visszaigazolt ár esetén is az áremeléshez való jogát, amennyiben a szerződés megkötését követően – különösen beszállítói oldalon előállt áremelés vagy árfolyamváltozás következtében – költségnövekedés lép fel a Szolgáltatónál. Ezt a Viszonteladó kérésére igazolni kell.

• Fizetési feltételek, biztosíték nyújtás
- A Viszonteladó a halasztott fizetést, részletfizetést a Szolgáltató ügyfélszolgálatán írásban kérvényezheti. A Szolgáltató jogában áll a halasztott fizetést, részletfizetést engedélyezni, vagy megtagadni. A Szolgáltató a kérelem elbírálásáról 3 napon belül írásban értesíti az ügyfelet. A Szolgáltató nem köteles a döntését indokolni.
- A fizetési határidő túllépése, a számlák késedelmes kiegyenlítése esetén a Szolgáltató a hatályos jogszabályokban előírt, a késedelemből fakadó kártérítésre jogosult.
- A számla kiállítása a szállításkor illetve az áru átadásakor történik. A kifizetések a számlában megjelölt fizetési határidőig, levonás nélkül esedékesek.
- A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja Viszonteladót a számla kiegyenlítésének visszatartására. A kifogás pontosan leírva, kizárólag írásban, a számla átvételét követő 8 napon belül tehető, melynek elbírálását követően Szolgáltató a szükséges mértékben helyesbítő számlát állít ki.
- Viszonteladó a vásárlásai alapján Szolgáltató felé keletkező fizetési kötelezettsége teljesítése fedezetének igazolására, illetve halasztott fizetés esetén biztosíték kérésre jogosult.
- A fizetési vagy a biztosíték nyújtási feltételek megszegése esetén Szolgáltató jogosult a feltételek azonnali készpénzes fizetésre való változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére illetve a szerződéstől való elállásra.

 

• Elállási jogok érvényesítése, lemondás

Szolgáltató megrendelés lemondást csak olyan határidőig fogad el, amíg beszállító partnere tőle jogkövetkezmények nélkül elfogadja a megrendelés lemondást. A beszállító által érvényesített lemondási díjat – a lemondott szállítmány értékének 10%-át ára Szolgáltató jogosult áthárítani a Viszonteladóra. Amennyiben a beszállító a Szolgáltató lemondását nem fogadja el, Viszonteladó köteles az árut átvenni és a vételárat megfizetni.

A kézhezvételi időpont a szolgáltató telephelyén történő átvétel esetében az átvétel időpontja, házhozszállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja.
A hatályos jogszabály értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított, a hatályos jogszabályban előírt időintervallumon belül. Az elállás elfogadásának tényéről Szolgáltató 5 napon belül írásos visszajelzést küld.
A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, a Viszonteladó saját költségén küldheti vissza a Szolgáltató telephelyére. A Szolgáltató a visszaküldött termékek ellenértékét az elállástól számított 30 napon belül visszatéríti a Viszonteladónak. Utánvéttel visszaküldött csomag átvételét a Szolgáltató megtagadhatja.

- A Viszonteladó nem gyakorolhatja elállási jogát, ha a terméket használatba vette, vagy ha terméket nem rendeltetésszerűen használta, vagy ha nem tudja sérülésmentesen Szolgáltatóhoz visszajuttatni.
- Jótállás, szavatosság
- Rendeltetés szerinti használat mellett a Szállító szavatolja az általa forgalmazott termékek hibátlan működését, a termékek csomagolásán feltüntetett időpontig.
- Szolgáltató által forgalmazott termékekre a hatályos jogszabályok jótállási feltételei érvényesek, ezen túlmenően pedig a gyártók által vállalt egyedi jótállási feltételek vonatkoznak.
- A reklamáció viszonteladói érvényesítésétől Szolgáltató azonnal elállhat amennyiben a terméken szemmel látható a nem megfelelő használat miatt keletkezett hiba.

- Az egyes termékekre vállalt/fennálló jótállási, szavatossági és/vagy termékfelelősségi kötelezettségei teljesítésén túl Szolgáltató nem felel a Viszonteladónál bármely okból jelentkező egyéb kárért, elmaradt haszonért, költségekért. Szolgáltató a felelősségét kifejezetten kizárja.

- A szavatossági, jótállási igény érvényesítésének helye Szolgáltató telephelye, vagy a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz. A szavatossági, jótállási javításra szoruló termék be-illetve elszállítása a Viszonteladó kötelessége.

• A felek felelőssége

- Az áru átadásakor a kockázat és kárveszély a Viszonteladóra átszáll az áru fizikai átadásakor szállítmányozó/fuvarozó átadja a Viszonteladó részére.
Amennyiben Szolgáltató a megrendelt árut a Viszonteladó alkalmazottja/képviselője/megbízottja stb. részére adja át, az eljáró személy áru átvételére vonatkozó felhatalmazását, eljárási jogosultságát nem vizsgálja. A Viszonteladó nevében eljáró korábban felhatalmazott személyt, átvételére jogosultnak kell tekinteni.

- Az áru átvételét az átvevő köteles a szállítólevélen leigazolni, amennyiben semmilyen észrevétellel nem élt, az árut rendben átvettnek kell tekinteni. Az árut átvevő személyazonosító adatai (különösen: név, személyi igazolvány szám, aláírás) a szállítólevélen rögzítésre kerülnek. Az adatok feltüntetése Viszonteladó felelőssége, amennyiben a fent megjelölt adatok feltüntetése hibás, az árut akkor is rendben átadottnak kell tekinteni. Ha a meghatalmazott, árut átvevő személyében változás történik, a Viszonteladó felelősége a változásról szolgáltatót tájékoztatni. Amennyiben ez nem valósul meg, akkor az árut rendben átadottnak kell tekinteni.

- Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az internetes felületen történt tranzakciókért (megrendelés, bejelentkezés, adatmódosítás, stb.), amelyek a Viszonteladó tudtán és akaratán kívüli személy, vagy az általa regisztrált Felhasználók által használt bejelentkezési név, jelszó, vagy egyéb azonosító jogosulatlan felhasználásával történtek. Szolgáltató kártérítési vagy egyéb felelősségét Viszonteladóval, ill. bármely harmadik személlyel szemben erre nézve is kifejezetten kizárja.

- Mindent elkövetünk, hogy téves információk ne kerülhessenek fel az oldalra, azonban a weboldalon megjelenő valamennyi információ, kép, műszaki adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásra szolgálnak, azok nem minősülnek ajánlatnak, felhasználásuk a felhasználó saját felelősségére történik.

 

• Vis Major

- Az ÁSZF alkalmazásában felek vis majornak tekintik az olyan előre nem látható körülményeket, amelyek felek akaratától függetlenül következnek be és ezért a szerződés teljesítését hátrányosan befolyásolják. Vis major esetén az akadályozott fél köteles a másik felet a vis major bekövetkezéséről a tudomásszerzést követően haladéktalanul írásban értesíteni. Felek az értesítés kézhezvételét követően tárgyalásokat kezdenek egyebek mellett a szerződés teljesítéséről, a határidők módosításáról.

 

• Titoktartási kötelezettség

-A Partner és az Orink Hungary Kft. közötti kereskedelmi és gazdasági tevékenységhez kapcsolódó termékek árai,  kedvezményei valamint a szolgáltatások a két cég üzleti megállapodás részei, amelyek egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismertek, ennélfogva vagyoni értékkel bíró tények és adatok, amelyek ezáltal üzleti titoknak minősülnek.

Felek kötelesek az ÁSZF szerinti és azon túl a tudomásukra jutott minden tényt, információt, adatot, megoldást bizalmasan, üzleti titokként, illetve védett ismeretként kezelni és azokat mind a szerződés hatálya alatt, és utána is megőrizni, azokat nem jogosultak harmadik fél tudomására, vagy nyilvánosságra hozni, ideértve a fentiekhez a hozzáférését segítő a Partner webes belépésének adatai az Orink Hungary Kft. webfelületére. Kivételt képez ez alól hatóságok illetve a jogszabály által kötelezően előírt adatközlés. Jelen pontban előírt kötelesség megszegésért Viszonteladó teljes körű és mértékű kártérítési felelősséggel tartozik. Kártérítési felelőssége kiterjed az alvállalkozójára is.Kivételt képez ez alól hatóságok illetve a jogszabály által kötelezően előírt adatközlés. Jelen pontban előírt kötelesség megszegésért Viszonteladó teljes körű és mértékű kártérítési felelősséggel tartozik. Kártérítési felelőssége kiterjed az alvállalkozójára is.

 

• Tulajdonjog fenntartása

- A szerződésben szereplő termék Szolgáltató tulajdonát képezi a Viszonteladóval szemben fennálló követelések kiegyenlítéséig.

- A termék birtokbavételével, a termékkel kapcsolatos kárveszély átszáll Viszonteladóra, ezért Viszonteladó viseli a termék átvételének időpontjától a termékben bekövetkezett valamennyi kárt.

- Viszonteladó köteles elfogadni Szolgáltató fenntartott tulajdonjoga érvényesítése érdekében tett, szükséges, törvényes intézkedéseit.

- Minta céljából átadott termékek Szolgáltató tulajdonában maradnak, ezeket Viszonteladó csak Szolgáltató által meghatározott célra használhatja. Amennyiben nem születik másirányú megállapodás a minta céljára átadott termékeket a bemutató után a Viszonteladó 5 munkanapon belül visszajuttatja Szolgáltató részére. Amennyiben ezt nem tudja megtenni a minta árának megfizetésére kötelezett.

 

• Elektronikus kereskedelem

- Szolgáltató és Viszonteladó közötti elektronikus kereskedelemi megrendelések során Viszonteladó nem minősül fogyasztónak, ezért a szerződésükre nem vonatkoznak az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló hatályos jogszabályoknak a szolgáltató és fogyasztó közötti szerződésekre vonatkozó előírásai.

- Szolgáltató elektronikus kereskedelemi szolgáltatásai a saját internetes felületén keresztül egyedi felhasználó névvel és jelszóval vehetők igénybe. A felhasználó név és jelszó megadásával Viszonteladó közvetlen információt szerezhet Szolgáltató rendelhető termékeiről. A felhasználó név és jelszó azonosítja a Viszonteladót, használata hitelesen bizonyítja, hogy a használatkor leadott megrendelést Viszonteladó megtette.

Az internetes rendelési felületen Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget az internetes rendelési felületen megjelenő kép és a termék tényleges kinézete és a fotó színhelyessége miatti különbözőség miatt. Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár vagy kép kerül vagy egyéb a termékhez kapcsolódó adat, leírás
- az internetes rendelési felületre akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

- Az internetes rendelési felületen az Internet globális jellege miatt a Viszonteladó elfogadja, hogy az internetes rendelési felület használata során az ide vonatkozó nemzeti és nemzetközi jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben az internetes rendelési felület használata során a használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, annak a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

 

• Adatkezelés

- Viszonteladó a szerződés megkötésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató nyilvántartásában rögzítse, és ilyen célokból vele kapcsolatba lépjen személyesen vagy elektronikus úton.

- Szolgáltató Viszonteladó azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag a jelen ÁSZF keretei közötti kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. A Viszonteladó számlázási adatokon túli adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes.

- A Viszonteladó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a szerződés létrehozása, a teljesítésének figyelemmel kísérése, és az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Viszonteladó azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje.

- Jelen szerződés elfogadásával Szolgáltató lehetőséget kap arra, hogy Viszonteladó felé hírleveleit és egyéb hirdetés anyagait elektronikus vagy nyomtatott formában eljuttassa, azonban a Viszonteladó bármikor jogosult ezen lehetőség egyértelmű részbeni vagy egészbeni megtiltására és erről nyilatkozatot tenni Szolgáltató címére megküldve, vagy a hírlevél erre vonatkozó pontján ezt megtenni.

- Szolgáltató nem vonható felelőségre Viszonteladó által lemondott és a későbbiekben a hírlevelekben és egyéb hirdetés szereplő adattartalom ismeretének hiányából fakadó Viszonteladói kárért elmaradt haszonért.

- A Viszonteladói Keretszerződés megszűnése

- A szerződés megszüntethető a felek közös megegyezése alapján a felek írásbeli megállapodásával, valamint rendes, illetve rendkívüli felmondással. Bármelyik fél jogosult a szerződést a másik félhez ajánlott (tértivevényes) levélben intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, indoklás nélkül 30 napos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). Bármelyik fél jogosult továbbá a szerződést a másik félhez ajánlott (tértivevényes) levélben intézett egyoldalú írásbeli, indoklással ellátott nyilatkozatával, azonnali hatállyal (rendkívüli felmondás) megszüntetni. A szerződés rendkívüli felmondásának a szerződésben rögzített kötelezettségek súlyos megszegése esetén van helye. Viszonteladó részérő súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha 30 napon túli lejárt tartozása van. A szerződés csak rendes felmondással csak abban az esetben szüntethető meg, ha a Viszonteladó minden halasztott fizetésű számláját rendezte.

- A szerződés megszűnik, abban az esetben is, ha bármelyik fél jogutód nélkül megszűnik, ill. Viszonteladó csőd-, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás, ill. más hasonló eljárás hatálya alá kerül, az eljárás megindulásának napjával.

• Egyéb rendelkezések
- Szolgáltató ezen ÁSZF-et Viszonteladói számára elektronikus formában a www.orinkhungary.hu címen folyamatosan elérhetővé teszi.
- A Viszonteladó bármely termék – akár hagyományos, akár interneten keresztül történt - megrendelésével magára nézve kötelezőnek elfogadja Szolgáltató ÁSZF-ét.
- Amennyiben az ÁSZF valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a többi meghatározást.
- A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Ptk. és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései, így különösen az alábbi jogszabályok irányadók: 
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény;
- fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;
- Esetleges bírósági eljárásban a bíróság illetékességét alávetés alapján Szolgáltató székhelye alapozza meg.

Budapest, 2022.11.28. ORINK Hungary Kft.